Nasib Umat Islam Pada Pemberitaan Ambon Versus Bom Solo

September 26, 2011 at 4:41 pm | Posted in berita, islam, jihadi, resume, umum | 8 Comments

oleh : Kaab As-Sidani

Memprihatinkan, menyesakkan dada, ketidak adilan, bla…bla..bla

Itulah sekelumit kata yang ada di dalam hati kita ketika melihat tidak berimbangnya pemberitaan media sekuler atas penderitaan umat Islam, dalam hal ini kasus Ambon. Jika dibandingkan dengan pemberitaan tentang bom kepunton solo, yang notabene “pelaku” distigmakan kepada umat Islam dan korban distigmakan pada umat nasrani, maka yang ada adalah diskriminasi nyata yang terjadi di dalam toleransi palsu ala pancasila dan UUD 45.

Sebelum tulisan ini dibuat, penulis secara kebetulan membaca sebuah artikel dari detikcom yang mengulas tentang bom di Ambon. Tiba-tiba di dalam hati muncul setitik khusnudzon kepada berita tersebut dan juga kepada media detikcom. Namun, apa yang terjadi ?? Setelah dibaca lebih lanjut, ternyata artikel tersebut ditujukan untuk menunjukkan fakta bahwa lagi-lagi salibis yang menjadi korban. Berikut skrinsut dari berita tersebut :

ternyata berita tak berimbang - simak kotak biru di atas

Continue Reading Nasib Umat Islam Pada Pemberitaan Ambon Versus Bom Solo…

Advertisements

Ambon, Temanggung dan Kebusukan Media Sekuler

September 21, 2011 at 12:21 am | Posted in aqidah, berita, islam, jihadi | 2 Comments

rumah-rumah kaum muslimin Ambon

Pada sekitaran awal tahun 2011 umat Islam disibukkan dengan isu yang menghantam “citra” dienullah. Kasus itu adalah penyerangan gereja di temanggung oleh beberapa ormas Islam akibat pembelaan mereka terhadap izzah Islam ini yang diinjak-injak oleh sekelompok umat Nasrani yang terlalu berani. Walhasil, terjadi kerusakan yang cukup parah dan oleh beberapa pihak dianggap sebagai pemcorengan terhadap nama baik Islam.

Media-media sekuler saat itu beramai-ramai memberitakan muharrik-muharrik yang terkait kasus ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa media-media sekuler ini menjadikan kasus ini sebagai bahan olok-olok dan pencitraan yang buruk bagi harakah-harakah Islam seperti FPI, JAT dan lain sebagainya. Dan olok-olok ini menjadi sajian utama dalam barang jualan mereka. Pemutaran pita video yang berulang-ulang menjadi ajang cuci otak bagi masyarakat untuk menciptakan indoktrinasi bahwa harakah-harakah Islam adalah radikalis, fundamentalis yang tidak mendapat tempat di bumi nusantara ini.

Hingga akhirnya tiba pada tanggal 11 September 2011, tepat pada momentum 10 tahun serangan penuh berkah WTC. Pada hari itu sebagian umat Islam di tanah manise Ambon diserang ketenangannya oleh kaum obet. Ada masjid yang terbakar dan tidak sedikit korban meninggal dari kalangan kaum muslimin. Namun anehnya, media sekuler kurang tertarik untuk memberitakan isu ini. Bahkan siapa pelakunya, dan siapa korbannya, nampak tidak jelas jika menilik pada pemberitaan media-media sekuler. Continue Reading Ambon, Temanggung dan Kebusukan Media Sekuler…

WTC 11 September, Syi’ar Akbar Abad 21

September 10, 2011 at 4:03 pm | Posted in islam, jihadi | Leave a comment

Sebuah fenomena yang cukup ganjil terjadi pada awal dekade 2000-an. Ribuan orang di benua salib (Amerika dan Eropa) berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang dikatakan sebagai agama bangsa Arab. Fenomena ini sangat menarik. Sebab ribuan (atau mungkin jutaan) penduduk di negara mayoritas muslim malah banyak yang berpindah ke agama lain. Peristiwa apakah yang mampu menggetarkan hati manusia untuk berbondong-bondong masuk Islam ?

Sungguh sebuah kebesaran Allah telah terjadi di tahun 2001. Ternyata bukan pengajian, bukan musabaqah tilawatil qur’an, ataupun juga bukanlah adzan yang mengantarkan mereka pada hidayah. Bukanlah syiar-syiar “konvensional” tersebut yang membuat ribuan orang masuk Islam. Akan tetapi Allah mengantarkan hidayah kepada mereka dengan sebuah syi’ar raksasa yang terjadi di 11 September 2001, lewat tangan thaifah al-Manshurah. Sebuah cara yang sangat ganjil. Itulah peristiwa WTC 2001.

Menggentarkan Hati dan Menyampaikan Syiar

Sesungguhnya berpetak-petak tanah kaum muslimin saat ini berada di bawah kekuasaan orang kafir asli ataupun orang murtad sekuler. Musuh-musuh Allah tersebut saling bahu membahu menindas kaum yang lemah pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Mengeruk kekayaan alam yang tak ternilai jumlahnya. Banyak orang muslim tidak sadar akan penjajahan ini, bahkan banyak “mantan” umat Islam berbondong-bondong menyembah kapitalisme dan ber-tawally dengan para penjajah. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membebaskan tanah-tanah yang terjajah ini.

Syaikh Al-Mujahid Abdullah Azzam menyebutkan dalam Ad-Difa’ An Aradli al-Muslimin Ahamu Furudl al-A’yan : “Para ulama salaf dan khalaf telah bersepakat dan juga para ahli fiqih dan para ahli hadits di setiap abad, bahwasanya bila sejengkal tanah umat Islam di rampas oleh kaum kuffar, maka pada saat itu jihad adalah fardhu ‘ain atas segenap kaum muslimin laki-laki maupun perempuan.  Sehingga pada waktu itu seorang anak laki-laki berangkat jihad tanpa harus minta izin kepada orang tuanya dan seorang istri berangkat jihad tanpa harus izin suaminya.Continue Reading WTC 11 September, Syi’ar Akbar Abad 21…

Kaidah Mengkafirkan Pribadi

July 19, 2011 at 4:38 pm | Posted in aqidah, islam, jihadi | Leave a comment

Sebuah pengantar untuk mengenali lebih lanjut….

 

Pengantar

Sesungguhnya mengkafirkan merupakan salah satu syariat dalam islam. Bahkan mengkufurkan thoghut dan pelaku-pelaku kekafiran merupakan salah satu syarat agar syahadat sah. Allah berfirman dalam quran-Nya :

“Maka barang siapa yang kufur terhadap thoghut dan beriman kepada Alloh maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat.” (Al-Baqoroh: 256)

Syahadat yang pertama mengandung dua konsekuensi :

  • An-Nafyu artinya meniadakan peribadahan dari setiap apa yang diibadahi selain Alloh. Hal ini direalisasikan dengan meyakini batilnya beribadah kepada selain Alloh, meninggalkan peribadahan itu, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Inilah yang dimaksud dengan mengkufuri thoghut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
  • Dan al-Itsbat artinya menetapkan peribadahan hanya untuk Alloh semata, dengan mengarahkan semua bentuk peribadahan hanya kepada Alloh semata.

Syaikh Muhammad at-Tamimi dalam Risalah Ma’na Ath-Thoghut, telah menyebutkan lima jenis thoghut. Beliau menyebutkan tatacara mengkufuri thoghut (lihat Majmu’atut  tauhid 10, Al Jami’ Al fariid 308) : “Adapun tata cara kufur terhadap thaghut itu adalah engkau meyakini bathilnya ibadah kepada selain Allah, engkau meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka itu.” Continue Reading Kaidah Mengkafirkan Pribadi…

Mentaati Penguasa Muslim dan Kufur Terhadap Thoghut (2)-Selesai

May 14, 2011 at 4:54 pm | Posted in aqidah, islam, jihadi | 4 Comments

(1)    Perincian dan Perancuan

Banyak aktivis Islam kebingungan dalam menghukumi hukumah/penguasa yang semacam ini. Mereka mencampurkan antara keyakinan batil dan keyakinan haqq dalam masalah ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membagi jenis Iman menjadi tiga bagian berdasarkan martabatnya :

  1. Ashlul Iman; adalah iman yang apabila tidak dilaksanakan maka Islamnya batal, tanpa perlu juhud dan istihlal. Kebalikan dari ashlul iman adalah amalan-amalan kufur yang membatalkan keberadaan ashlul iman itu sendiri (kufur akbar). Contoh : Shalat, Zakat, Berundang-undang dengan syariat Islam.
  2. Iman Wajib; adalah iman yang apabila tidak dilaksanakan maka pelakunya tidak boleh dikafirkan, kecuali jika pelakunya melakukan juhud dan istihlal (sebab juhud dan istihlal itu sendiri adalah amalan kufur akbar). Contoh : Zina, Minum Khamr, Judi.
  3. Iman Mustahab; adalah amalan-amalan tambahan yang hukumnya sunnah, dimana meninggalkannya tidak mendapatka  dosa. [(Iqtidlaush Shirathil Mustaqim): (Tidak setiap orang yang ada padanya suatu cabang dari cabang-cabang keimanan menjadi mu’min sampai ada padanya ashlul iman) (hal 82)]

adesebi.files.wordpress.com

Poin Penting : Sesungguhnya (seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh), menjadikan dasar hukum negara berdasarkan UU buatan dan sekuler adalah kufur Akbar, sejajar dengan meninggalkan shalat, meninggalkan zakat (zaman Abu Bakar), menyembah patung dan lain-lain. Serta menghukumi pelakunya tidak perlu disyaratkan juhud dan istihlal, sebab Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa orang yang mensyaratkan Juhud dan istihlal dalam masalah ini adalah dikafirkan oleh salaf. Continue Reading Mentaati Penguasa Muslim dan Kufur Terhadap Thoghut (2)-Selesai…

Mentaati Penguasa Muslim dan Kufur Terhadap Thoghut (1)

May 14, 2011 at 4:30 pm | Posted in aqidah, islam, jihadi | Leave a comment

Pada hari ini banyak sekali ujian dan cobaan menerpa umat Islam di seluruh dunia. Ujian itu berupa penyakit syubhat dan syahwat. Salah satu masalah yang seringkali seolah tidak tuntas diperdebatkan adalah masalah iman dan kufur, serta syirik dan tauhid. Dalam pembahasan masalah-masalah tersebut erat kaitannya dengan masalah siyasah/politik hingga kenegaraan. Bahkan tak jarang, mereka-mereka yang berseberangan pendapat, menggelari lawan-lawan diskusi mereka sebagai murjiah, khawarij, bughat dan lain sebagainya.

Mari kita kupas sedikit demi sedikit. Tentunya dengan alur pemikiran yang saya pakai dan sedang saya suguhkan kepada para pembaca sekalian.

(1)    Masalah Penguasa Muslim

Dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, golongan penguasa yang muslim adalah wajib ditaati serta merupakan sikap tercela jika kita keluar dari ketaatan padanya. Dalil-dalil yang menunjukkan kepadanya adalah sangat banyak dan jelas. Antara lain :

  • Dalil Qur’an : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa : 59) Jadi ulil amri yang diperintahkan kepada kita untuk menaatinya adalah ulil amri yang beriman, bukan yang kafir (Majmu’ al Fatawa 28/97 atau 28/170).
  • Adakalanya penguasa bersifat zhalim lagi fasiq, tetapi tidak melakukan kekufuran yang nyata, maka pendapat yang shahih adalah kita tetap diperintahkan bersabar atasnya. Serta tetap menaatinya dalam hal kebaikan, dan tidak menaatinya dalam hal keburukan. Rasulullah saw bersabda : “Nanti akan muncul pemimpin, kalian mengenalinya dan mengingkarinya. Maka barangsiapa menjumpainya (dan tidak mengikutinya) sungguh ia telah terlepas (dari dosanya), dan barangsiapa yang mengikarinya maka dia selamat. Namun dosa dan kecelakaan bagi yang meridhainya dan mengikutinya. Para sahabat bertanya: Apakah kita tidak memeranginya? Rasullah n menjawab:  “Tidak, selama mereka masih shalat.” Dalam riwayat Muslim yang lain 65-1855 dan 66-1855: “Tidak, selama mereka masih menegakan shalat pada kalian.” Continue Reading Mentaati Penguasa Muslim dan Kufur Terhadap Thoghut (1)…

Kenalilah Usamah bin Ladin Melalui Risalahnya

May 4, 2011 at 10:02 am | Posted in aqidah, islam, jihadi, umum | Leave a comment

“Jangan lihat kebenaran dari orangnya, namun lihatlah kebenaran niscaya engkau akan mengetahui orang-orang yang berdiri diatasnya (kebenaran)

Kalimat di atas adalah sebuah ungkapan populer yang sering dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Makna kalimat tersebut kemungkinan besar sudah disepakati kebenarannya. Ketika kita melihat amalan dan ilmu seseorang, seketika pula secara lahir, kita bisa menilai siapa orang tersebut. Dalam kasus lapangan, banyak tokoh-tokoh yang diakui kualitasnya karena karya dan pengorbanan mereka. Salah satu kasus yang bisa dicermati adalah kasus Usamah bin Laden.

eramuslim.com

Usamah bin Laden adalah ikon gerakan jihad global yang tindakannya dinilai banyak kalangan sebagai sosok yang kontroversial. Dia banyak ditakuti dan dibenci, namun tidak sedikit yang mengagumi dan mencintai. Pria kelahiran akhir dekade 50-an ini memiliki riwayat yang panjang dalam gerakan “terorisme” dunia, setidaknya semenjak akhir dekade 80-an. Namun tidak jarang pula dia dianggap sebagai sosok fiktif ataupun ikon buatan Amerika Serikat sendiri. Bahkan sangat banyak dari kalangan aktivis Islam sendiri yang berpikiran seperti ini. Continue Reading Kenalilah Usamah bin Ladin Melalui Risalahnya…

Ahmadiyah, Temanggung dan Kekerasan

February 11, 2011 at 3:46 am | Posted in berita, islam, umum | 4 Comments

safetybox.wp.com

Akhir-akhir ini terjadi dua kasus yang sering diasosiasikan dengan kasus kekerasan dan pelakunya dituduhkan kepada umat Islam. Kasus yang pertama adalah kasus perkelahian antara warga Cikeusik, Pandeglang dengan gerombolan Ahmadiyah. Kebetulan tiga orang dari gerombolan Ahmadiyah mati dalam kasus perkelahian ini. Kabarnya kasus ini diawali oleh sikap intoleran minoritas (dalam hal ini jalas adalah Ahmadiyah) terhadap warga sekitar yang merasa stabilitas spiritual mereka terganggu dengan kegiatan “lebay” gerombolan Ahmadiyah.

Sedangkan kasus yang kedua adalah kasus keributan di Temanggung. Beberapa fasilitas umum, kendaraan aparat, serta rumah ibadah terbakar dalam peristiwa ini. Kasus ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap vonis yang diberikan kepada seorang penghina Islam. Selain itu ada sumber terpercaya yang mengatakan bahwa pihak aparat terlebih dahulu memprovokasi massa pengunjung sidang dengan menembakkan senjata dan melemparkan gas air mata. Beberapa pejuang Islam yang berunjuk rasa pun harus dilarikan ke rumah sakit karena terjangan pelor. Continue Reading Ahmadiyah, Temanggung dan Kekerasan…

Nash-nash dan Pendapat Ulama Tentang Kufurnya Pemakai Undang-undang

January 24, 2011 at 1:45 am | Posted in aqidah, islam | 6 Comments

1. “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di an-tara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [QS. An Nisa’ :59].

kirara-shop.blogspot.com

Ibnu Qayyim–, “Sebagai tuntutan dan kewajiban dari iman. Jika pengembalian urusan kepada Allah dan Rasul-Nya ini hilang maka hilang pulalah iman, sebagai bentuk hilangnya malzum (akibat) karena lazimnya (sebabnya) telah hilang. Apalagi antara dua hal ini merupakan sebuah kaitan yang erat, karena terjadi dari kedua belah pihak. Masing-masing hal akan hilang dengan hilangnya hal lainnya…”(I’lamul Muwaqi’in I/84)

Ibnu Katsir “Maksudnya kembalikanlah perselisihan dan hal yang kalian tidak ketahui kepada kitabullah dan sunah Rasulullah. Berhukumlah kepada keduanya atas persoalan yang kalian perselisihkan ” Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir”. Hal ini menunjukkan bahwa siapa tidak berhukum kepada Al Qur’an dan As Sunah serta tidak kembali kepada keduanya ketika terjadi perselisihan maka ia tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhir.”(Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim I/519) Continue Reading Nash-nash dan Pendapat Ulama Tentang Kufurnya Pemakai Undang-undang…

(Berita Duka) Abah Zacky Meninggal Dunia Karena Kecelakaan di Yogyakarta

December 9, 2010 at 12:09 pm | Posted in berita, islam, jihadi, umum | 5 Comments

Seorang ustadz dan dai asal Solo yang selama ini malang melintang di dunia maya dengan nama Abah Zacky, meninggal dunia. Abah Zacky meninggal pada Kamis (9/12/2010) siang hari dalam sebuah kecelakaan di kawasan Yogyakarta.

Ustadz Budi, selama ini lebih dikenal sebagai ustadz dan ‘mujahid’ maya. Beliau aktif menulis di sebuah situs blog http://abahzacky.wordpress.com/ dan http://bud1prasety0.wordpress.com/. Selain itu, Abah Zacky juga merupakan salah seorang penulis tetap Muslimdaily.Net.

Di ranah dakwah dunia nyata, ustadz Budi merupakan salah seorang ustadz pengajar di Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Pabelan Sukoharjo. Beliau adalah Anggota Dewan Kyai PPMI Assalaam dan Alumni PPMI Assalaam Tahun 1990. Beliau juga tercatat sebagai pengurus pusat Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Beliau juga pengisi kolom Tausiyah koran lokal Solo, harian Joglosemar.

Dua posting terakhir beliau di blog Abah Zacky yaitu Kisah Berakahirnya Ma’alim fit-Thariq dan Pejabat Amerika: Operasi Militer untuk Menggulingkan Taliban Gagal. Sementara posting terakhir beliau di blog bud1prasety0, yaitu Shalat Ghaib dan Pola Hidup Sehat dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam. Continue Reading (Berita Duka) Abah Zacky Meninggal Dunia Karena Kecelakaan di Yogyakarta…

Next Page »


Entries and comments feeds.